Attīrīšanas tehnoloģija


Gaisa attīrīšanas iekārta gāzizlādes-katalītiskais konverters «Yatagan».

Gāzizlādes konverters «Yatagan» – kompleksa gaisa attīrīšanas sistēma rūpnieciskām vajadzībām, izstrādāta ar nolūku attīrīt gaisu rūpnieciskiem un ražošanas nosacījumiem.

APRAKSTS:

Gāzizlādes konverters «Yatagan» paredzēts, lai:

 • attīrītu gaisu no gāzveidīga piesārņojuma vai arī smakojošām organiskas izcelsmes vielām;
 • attīrīt pieplūdes gaisu un veikt gaisa sagatavošanu pieplūdes sistēmām, kā arī recirkulācijas sistēmām.

Efektivitāte sastāda līz 99,9%

Gāzizlādes konvertera rūpnieciskās gaisa attīrīšanas sistēmas darbības princips pamatojas uz kombinētas iedarbības apjomīgu barjeru – plūsmas izlādi multirezonanses frekvencē, ozona, atmosfēras skābekļa un katalītisko iedarbību uz gāzveida gaisa piesārņojuma molekulām.

Piesārņota gaisa plūsma caur gāzizlādes konverteru notiek vairākās stadijās:

 1. Sākotnējā gaisa attīrīšana no atsevišķām putekļu un aeirosolu daļiņām (gaisa attīrīšanas filtrs no putekļiem un aeirosoliem). Sīs stadijas darbības efektivitāte praktiski netiek ietekmēta ar tādiem faktoriem, kā attīrāmā gaisa mitrums un temperatūra.
 2. Gāzizlādes attīrīšana. Attīrāmais gaiss, izejot cauri gāzizlādes bloka daļai, tiek pakļauts izlādes iedarbībai ar augstu frekventi un jaudu. Šai gaisa attīrīšanas stadijai ir maz kas kopīgs ar to efektu, kuru sasniedz ar rūpnieciskā ozonatora palīdzību. Gāzizlādes bloka daļas ir konstruētas tā, lai katra piesārņojuma molekula tiktu izlaista cauri izlādes zonai un tiktu pakļauta izlādes iedarbībai ne mazāk kā 5 reizes. Rezultātā noteik gaisa gāzveida piesārņojuma molekulu «sabrukšana» līdz atomiem un radikāliem. Vienlaicīgi no gaisa skābekļa tiek veidots ozons. Ķīmiski – fizikālās reakcijas rezultātā, kas norit starp piesārņojumu molekulām, skābekli un ozonu, veidojas atomu, radikālu un ozonu savienojumi CO2 un H2O. Šīs stadija būtiskā iezīme ir gāzizlādes konvertera «Yatagan» zema jutība pret piesārņojuma daudzumu attīrāmajā gaisā un elektroenerģijas nelielais patēriņš (ne vairāk kā 0.12 W/m3) Tas tiek panākts ar īpašu konstruktīvu gāzizlādes bloku risinājumu un to elektroenerģijas padevi, kas ļauj izveidot augstas kvalitātes rezonanses vibrācijas ar mainīgu spriegumu.
 3. Katalītiskā attīrīšana – ir nepieciešama gaisa pilnīgai attīrīšanai un galējai kaitīgo un smakojošo gāzveida savienojumu atdalīšanai. Gāzizlādes konverterā pielietojamais kombinētais katalizators ļauj lietot agregātu ar attīrāmā gaisa temperatūru no 0°C un augstāk. Gāzizlādes konvertera gāzizlādes bloku elektroenerģijas padeves parametri un to konstrukcija ļauj izveidot tādus apstākļus, pie kādiem notiek pilnīga kaitīgo un smakojošo gāzveida savienojumu molekulu sabrukšana, tajā pat laikā nepieļaujot slāpekļa molekulu sabrukšanu ar tālāku savienojumu veidošanos. Tādā veidā gāzizlādes konverters «Yatagan» gaisa attīrīšanas rezultātā ļauj panākt praktiski tīra gaisa veidošanos!!!

OZONA IEDARBĪBA

Visus ķīmiskos savienojumus var iedalīt 8 grupās. 7 no šīm grupām reaģē ar ozonu, veidojot nekaitīgus savienojumus:

 1. Organiskās skābes, alkoloīdi, aldehīdi un ketoni. Sadalās par ogļskābo gāzi, ūdeni tvaika veidā un brīvo skābekli;
 2. Aromātiskie savienojumi. Sadalās par ogļskābo gāzi, ūdeni tvaika veidā un brīvo skābekli;
 3. Alifātiskie savienojumi. Sadalās par ogļskābo gāzi, ūdeni tvaika veidā un brīvo skābekli;
 4. Slāpekļa savienojumi. Sadalās par ogļskābo gāzi, ūdeni tvaika veidā, brīvo slāpekli un brīvo skābekli;
 5. Sēra savienojumi. Sadalās par ogļskābo gāzi, ūdeni tvaika veidā, sēra trioksīdu un brīvo skābekli;
 6. Alkoloīdie silikāti un nejonizētie detergenti. Sadalās par ogļskābo gāzi, ūdeni tvaika veidā, brīvo slāpekli un brīvo skābekli;
 7. Hlorīdi. Sadalās par ogļskābo gāzi, ūdeni tvaika veidā, hlora oksīdu un brīvo skābekli, pēc hlora oksīda «sabrukšanas».

Un viena no grupām ar ozonu nereaģē: Nereaģentie savienojumi (Kalcija oksīds, titāna oksīds, kremnijs u.c.)

PRIEKŠROCĪBAS

Gāzizlādes konvertes «Yatagan» nav skaļuma veicinošs. Komplektācijā nav kustināmas un piekarināmas detaļas, nav arī vibrējošas un citas skaņu radošas sastāvdaļas.

Konverters «Yatagan» nav gaisa sildīšanas vai citāda starojuma avots.

Visas rūpnieciskās gaisa attīrīšanas iekārtas, kuras balstās uz tradicionāliem gaisa attīrīšanas principiem no gāzveida piesārņojuma, ir ar noteiktiem ekspluatācijas ierobežojumiem. Tajā pat laikā gāzizlādes-katalītiskais konvertes «Yatagan» ir gandrīz bez jebkādiem šādiem ierobežojumiem.

Attīrīšanas tehnoloģija

Ierobežojumi

Gāzizlādes konverters «Yatagan»

Gāzu ķīmiskā attīrīšana Nepieciešama reaģentu sintēze un padeve, reakcijas produktu utilizācija, Visi nepieciešamie reaģenti veidojas un utilizējas gāzizlādes konvertera darbības procesa laikā.
Adsorbcijas attīrīšana Nepieciešama sorbenta  maiņa (periodika vai vietas), izlietotā sorbenta utilizācija (atjaunošana) Visas gāzizlādes konvertera daļas nav nolietojamas
Bioloģiskā gaisa attīrīšana Zema darbības efektivitāte, augsta jūtība pret attīrāmo gaisu, nepieciešams attīrīšanas produktu utilizācija Gaisa attīrīšanas efektivitāti un kvalitāti praktiski neietekmē piesārņojuma daudzums attīrāmajā gaisā (0-1000mg/m3)
Elektrostatiskā gaisa attīrīšana Pamatmērķis – attīrīt gaisu no putekļiem, dūmiem un aeirosoliem. Attīrīšana no gāzēm tikai kā blakus process, kura efektivitāte sastāda ne augstāk par 10-15% Attīrīšanas efektivitāte no kaitīgām gāzēm 89-99.9%
Katalītiskā gaisa attīrīšanas metode Sastāda lielus elektroenerģijas patēriņus, lai sasniegtu augtsu temperatūru katalīžes zonā, nepieciešams liela katalizatoru daudzums, lai nodrošinātu pietiekamu darbības efektivitāti. Efektīva attīrāmā gaisa temperatūra sākot no 0°C
Fotokatalītiskā oksidācija Tiek pielietotas ūdeņradi saturošas spuldzes, augsts efektivitātes rādītājs attīrot gaisu no cietām daļiņām, zema efektivitāte attīrot no gāzveida piesārņojuma. Standarta agregātiem apjoms nav lielāks kā 500-800m3/h Standarta gāzizlādes konvertera apstrādāmā gaisa apjomi 750-120 000m3/h

EFEKTIVITĀTE

Attīrīšanasefektivitāte no kaitīgāmunsmakojošāmgāzēmGāzizlādeskonverters «Yatagan»

Kaitīgā gāzveida viela

Attīrīšanas efektivitāte %

Kaitīgā gāzveida viela

Attīrīšanas efektivitāte %

Ozons 95 Toluols 90
Sviestskābe 98 Formaldehīdi 99
Akroleīns 97 Fenols 99
Amonjaks 99 Naftas produkti 90
Acetons 99,9 Oglekļa monoksīds 99,9
Benzols 92 Etanols 99.9
Butanols 96 Aromātiskie ogļūdeņraži 95
Geksāns 99 Stirols 99